Triade

De Triade bestaat uit ervaringsdeskundigen, familieleden en professionals en houdt zich bezig met het beoordelen van de zorg voor mensen met persoonlijkheidsstoornissen vanuit hun eigen perspectief. 
Deze groep is opgericht, omdat er vaak alleen wordt gekeken naar de visie van professionals in het maken van zorg. De ervaringskennis van de cliënten en naastbetrokkenen blijft vaak achter, hoewel deze zeker van belang is. De kwaliteit van de zorg kan enorm verbeteren als er aandacht is voor de visie van ervaringsdeskundigen en naastbetrokkenen. 

Video Triade

De Triade heeft bijgedragen aan het ontwikkelen van een filmpje voor de GIT-PD. In dit filmpje zijn verhalen te zien vanuit het perspectief van de ervaringsdeskundige, de naaste en de professional over de thema's Betrekken van naasten, Eigen verantwoordelijkheid en Suïcidaliteit. Deze video is gebaseerd op echte ervaringen en zijn wellicht herkenbaar voor anderen. Mocht dit filmpje vragen of reacties oproepen, kunt u altijd contact opnemen met ons om dit te delen. 


Wat is het doel van de Triade?

Het doel is dat de Triade alle documenten die het Kenniscentrum produceert kritisch beoordeelt op cliënten- en naastbetrokkenenperspectief, meeschrijft en -denkt en advies geeft. Daarnaast wordt de Triade betrokken in de ontwikkeling van nieuwe producten en de opstart van nieuwe projecten. Uiteindelijk is het doel dat de cliënten en hun naasten een goede stem hebben in wat er allemaal wordt ontwikkeld voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek.  

 

Waarom is dit belangrijk?

Door ervaringskennis in te zetten proberen we de zorg voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis en hun naastbetrokkenen zo optimaal mogelijk te maken.
Cliënten en hun naasten weten vaak zelf het beste waar ze behoefte aan hebben, waar gebreken zitten en hoe de behandeling verbeterd kan worden. Zo proberen we een verschuiving te maken van alleen input van professionals naar een samenwerking met ervaringsdeskundigen.  

Wat wordt er gedaan?

De Triade komt eens per twee maanden bij elkaar en tussendoor houden zij veelal contact via de mail.
Ze zijn tot nog toe actief betrokken bij de ontwikkeling van producten bij E-health, de GIT-PD, EPA-PS en cluster C.

Daarnaast schreef de Triade mee aan een folder voor patiënten over de inhoud van de GIT-PD en de patiëntenfolder voor cluster C PS. 

 

Nieuws vanuit de Triade

 

Naasten van mensen met een persoonlijkheidsprobleem - door Tom

De Triade persoonlijkheidsstoornissen houdt zich, bijna per definitie, bezig met de samenwerking tussen degene die kampt met een persoonlijkheidsprobleem, zijn of haar naastbetrokkenen, en de behandelaar.

Ik ben zo’n naastbetrokkene. Ik weet hoe moeilijk het kan zijn om overeind te blijven in een relatie met iemand met een persoonlijkheidsprobleem. Maar ik weet óók hoe moeilijk dat kan zijn voor de betrokkene zelf. Hoe die zélf worstelt met het bijna fysieke gevoel dat zich steeds weer van hem of haar meester maakt. Ik weet dat mensen met een persoonlijkheidsprobleem vaak hun uiterste best doen om hun emoties de baas te blijven. Ik weet dat wij, naastbetrokkenen, vaak geen flauw idee hebben van de strijd die hij of zij met zichzelf voert. En dat hij of zij die strijd eigenlijk alleen kan winnen met een goede behandeling én goede ondersteuning door de naasten.

Om naastbetrokkenen te leren hoe ze iemand met een persoonlijkheidsprobleem het beste kunnen ondersteunen heb ik, samen met een sociaal psychiatrisch verpleegkundige, de stichting 'Naastentraining'' opgezet. We geven, belangeloos, privé-trainingen aan naastbetrokkenen van mensen met ernstige psychische problemen. Aan naastbetrokkenen van mensen met persoonlijkheidsproblemen bieden we meestal de training “Valideren en Begrenzen” aan. Maar soms ook : “Motiverende Gespreksvoering”: omgaan met verslavingsproblematiek van iemand in je directe omgeving.

Neem eens een kijkje op www.naastentraining.nl  Vragen? Mail ons dan via info@naastentraining.nl

 

Keuzekaarten PS
De Triade heeft geholpen bij het ontwikkelen van Keuzekaarten over persoonlijkheidsproblematiek. Deze zijn gemaakt door MIND en bevatten een beknopt en leesbaar overzicht van behandel- en herstelondersteunende opties. Cliënten en naasten krijgen hiermee informatie over mogelijke behandelingen om zo goed voorbereid het gesprek met behandelaren aan te gaan. Het resultaat hiervan is te vinden op de website van MIND.

Multi Disciplinaire Richtlijn (MDR)

De Triade neemt op allerlei wijze actief deel aan de nieuwe Multidisciplinaire richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen. Zo schrijven leden het hoofdstuk ‘Herstel en rehabilitatie’.
Het is namelijk uiterst belangrijk dat de focus van behandeling niet alleen gericht is op klinisch herstel door allerlei interventies zoals psychotherapie, maar juist ook op functioneren in brede zin en daarmee op persoonlijk-, functioneel en maatschappelijk herstel. Wij doen een warm pleidooi om aandacht te besteden aan: sociaal netwerk opleiding – werk, financiële middelen, woonomstandigheden, fitheid/lichamelijke gezondheid, stigmatisering en uitsluiting en aan zingeving binnen behandelingen.

Generieke Module Naasten

Door Akwa GGZ is er een heziene generieke module geschreven voor naasten, zie hier: https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/samenwerking-en-onderste....

Publicaties

Contact

  • Erwin van Meekeren
  • Jan Baars

    Klinisch psycholoog/psychotherapeut, GGZ Centraal

Meer literatuur

  • Spaans, J & Meekeren E van, (2013). Borderline. Uitgeverij Boom. 
  • Giesen-Bloo, J (2012). Leven met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Bohn Stafleu van Loghum. 
  • Hegger, A (2011). Wat borderline met je doet. Boekencentrum B.V.
  • Aguirre, B & Galen G (2013). Mindfulness bij borderline. Een praktische gids om met borderlinesymptomen om te gaan. Hogrefe Uitgevers BV
  • Oude Egberink, A, Wijnhoud, F & Rijnsoever V van (2012). Borderline van binnenuit. 
  • Scholing, A & Wolters, P (2011). Leven met een antisociale persoonlijkheid. Bohn Stafleu van Loghum.