Agenda voor 04/2016

 • 1 april
  Arkin
  Amsterdam
  Nederland

  Deze training wordt de classificatie van verschillende persoonlijkheidsstoornissen verhelderd en leert men verschillende typen persoonlijkheidsstoornissen herkennen en onderscheiden. Een aantal do's en don'ts in de omgang met cliënten komt aan de orde. 
  Door middel van oefeningen leert men behendiger om te gaan met moeilijke situaties in de interactie. De training is bedoeld voor hulpverleners die werkzaam zijn in de chronische psychiatrie of de verslavingszorg

 • 6 april
  Regardz La Vie
  Utrecht
  Nederland

  Voor gevangenispsychologen is het van belang suïcidaal gedrag van gedetineerden in te kunnen schatten en hiermee om te kunnen gaan. Bijkomend speelt persoonlijkheidsproblematiek en manipulatie een rol.
  In deze ééndaagse training wordt door twee ervaren trainers in twee blokken een training gegeven.

  Doelstellingen van deze dag

  • Diagnostiek van suïcidaal gedrag vaststellen
  • Omgaan met patiënten in detentie die zich suïcidaal uiten
  • Attitude t.a.v. suïcidale personen bepalen

   

 • 8 april
  GGz Centraal / Congrescentrum De Veste
  Amersfoort
  Nederland

  Boosheid is een normale, alledaagse emotie. Iedereen wordt er zo nu en dan wel door overvallen. Maar niet (h)erkende boosheid, gestolde boosheid of boosheid die ‘ondergronds’ gaat kan het relationeel, sociaal en beroepsmatig functioneren beperken. Daarbij mag de passief-agressieve persoonlijkheid (stoornis) dan wel ‘verdwenen’ zijn als officiële classificatie, uit de spreekkamer is de bevroren agressie beslist niet weg. Het is en blijft terrein van de GGz!

 • 21 april
  De Doelen
  Rotterdam
  Nederland

  Goede, toegankelijke én betaalbare geestelijke gezondheidszorg voor mensen met een psychische aandoening. Aan deze maatschappelijke opdracht werken patiënten en hun naasten, zorgverleners en zorgverzekeraars, onder meer door voor elke aandoening een zorgstandaard op te stellen die aansluit op de behoefte en verwachtingen van de patiënt. Per zorgstandaard wordt beschreven hoe de diagnose wordt gesteld, welke soort en behandelmogelijkheden er zijn, hoe deze het beste georganiseerd kunnen worden, welke kwaliteitsindicatoren daarbij horen en hoe we daarmee de zorg betaalbaar kunnen houden.

 • 22 april
  De Rode Hoed
  Amsterdam
  Nederland

  De forensische psychiatrie en psychologie zijn voortdurend in ontwikkeling. Via wetenschappelijke publicaties, richtlijnen, beleidsstukken en intercollegiaal overleg komt er onophoudelijk nieuwe informatie beschikbaar. Daarnaast speelt de nauwe relatie met het – steeds veranderende – recht een belangrijke rol. Dit alles maakt de forensische GGz niet alleen boeiend en dynamisch, het heeft ook grote invloed op denken en doen van de betrokken professionals.

 • 26 april
  De Rode Hoed
  Amsterdam
  Nederland

  Er was een tijd, niet eens zo lang geleden, dat professionals in de GGz de dienst uitmaakten. Vanuit ‘de expert’ positie wisten zij wat het beste was voor de patiënt en stelden zij hun eigen behandelrichtlijnen op. De interventies werden vervolgens zonder commentaar vergoed. De tijden zijn veranderd. Patiënten en familieleden hebben een stem, beroepsverenigingen leggen normen en richtlijnen op… Breed leeft het gevoel van ergernis vanwege deze ‘aantasting’ van de professionele autonomie.