3e congres Mensen met verward gedrag

Cultuur- en congrescentrum Antropia
Hoofdstraat 8
3972 LA Driebergen-Rijsenburg
Nederland
26 juni

Preventie en herstelbevordering in een weerbarstige praktijk

Het maatschappelijk vraagstuk rondom personen met verward gedrag blijft onverminderd een uitdaging in het sociaal domein. ’Preventie’ en ’vroegsignalering’ zijn veel gebruikte termen, maar de praktijk van ondersteuning aan deze mensen lijkt weerbarstig. Per 1 oktober 2018 is het de bedoeling dat elke gemeente en regio beschikt over een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag. Onder regie van de gemeente dienen alle ketenpartners een sluitende aanpak te hebben gerealiseerd. Heeft jouw gemeente deze aanpak al op orde?

Verward gedrag

Mensen met verward gedrag hebben vaak te maken met verschillende aandoeningen of beperkingen zoals psychiatrie, verslaving, licht verstandelijke beperkingen of dementie. Daarnaast is er veelal sprake van schulden, werkloosheid, sociaal isolement, dakloosheid en andere sociale problematiek.
Een domeinoverstijgende samenwerking tussen alle betrokken partijen is dan ook onontbeerlijk om mensen met verward gedrag zo vroeg mogelijk te ondersteunen én signalen van verwardheid zo snel mogelijk te herkennen. Er wordt daarnaast steeds meer ingezet op persoonsgerichte interventies, gericht op herstel en zelfredzaamheid. Denken en werken vanuit de leefwereld van de persoon met verward gedrag en het netwerk van naasten staan hierin zoveel mogelijk centraal.

Preventie en vroegsignalering

Het 3e Congres Mensen met verward gedrag brengt je een stap dichter bij de leefwereld van mensen die zich verward gedragen. Én een stap verder in het ontwikkelen van een effectieve, sluitende aanpak. Je hoort van relevante sprekers hoe je goede, structurele vroegsignalering en preventie realiseert. Je verdiept je in werkwijzen die zich inmiddels bewezen hebben. En, je leert waarom het zo belangrijk is om stigma’s van mensen met verward gedrag te bestrijden en niet alleen te streven naar een veilige maar ook een inclusieve samenleving.

Deze dag over verward gedrag krijg je antwoord op:

  • Hoe zorg je er voor dat alle schakels in de keten van ondersteuning, zorg en veiligheid optimaal samenwerken in het belang van de mensen om wie het gaat?
  • Op welke manier kun je de effectiviteit bevorderen van structurele vroegsignalering en preventie?
  • Hoe zorg je er voor dat de aandacht voor de persoon en directe omgeving centraal blijft staan?
  • Welke initiatieven op het gebied van herstel en eigen kracht hebben zich ondertussen bewezen?
  • Hoe laat je mensen die op de één of andere manier verward gedrag vertonen optimaal deelnemen aan de samenleving?

Meer informatie en inschrijven

Voor meer informatie over dit congres en om in te schrijven kijk dan op de website van de organisatie.